Pro akcionáře

Pozvánka  na valnou hromadu

Představenstvo společnosti VALUE ADDED, a.s.
se sídlem Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČ 26130521
svolává valnou hromadu
která se bude konat dne 15.6.2021 v 15:00 hod.
v sídle společnosti v Praze, Opletalova 958/27

1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2) volba orgánů valné hromady
3) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
4) přednesení účetní závěrky za rok 2020
5) zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
6) schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
7) zpráva představenstva o vyhodnocení obchodního plánu, akvizičního přínosu a míry splnění akvizičních závazků v roce 2020
8) návrh na vydání a rozdělení nových akcií
9) projednání výplaty dividend 
10) závěr


Ing. Karel Kříž
předseda představenstva

 


VALUE ADDED, a.s., Opletalova 958/27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023